Our titanium electrode products are used in many aspects, such as titanium anode for sewage treatment, anode wire for water heater, titanium anode for hydrometallurgy, cathodic protection industry, copper recovery from etching solution, titanium anode for electrodialysis, titanium anode for electroplating, electrolysis Copper foil, anode for electrolysis functional water, sodium hypochlorite generator, titanium anode for chlor-alkali industry and titanium anode for aluminum foil formation.

Especially for foreign products, it is mainly used for swimming pool disinfection in recent years, Titanium Electrode for Intex Saltwater System. For this type of product, we can directly produce titanium electrode components according to the drawings provided by customers. At the same time, some customers will directly order a single piece of titanium electrode and install it by themselves, which will also save a lot of cost.

Some pictures of the titanium electrode components we provide to our customers are as follows, please refer to:

Ruthenium Iridium Double -sided coating

Titanium electrode net supplier www.bjhighstar.com (9)

Dìngzhì gè lèi diànjiě shuǐ liǎo yī tú céng yóuyǒngchí xiāodú yòng yángjí bǎn diànjí fǎ zhìzào cìlǜsuānnà yuánlǐ shì cǎiyòng wú gémó diànjiě, tōngguò jūn xiāng cì jí huàxué fǎnyìng shēngchéng cìlǜsuānnà. Yángjí de fǎnyìng yuánlǐ shì duì tóurù yóuyǒngchí zhōng de lǜ huà nà (yào piàn zhuàng) jìnxíng diànjiě. Zài diànjiě guòchéng zhōng, xíngchéngle cìlǜsuānnà. Héshì de hán yán nóngdù wèi 2%-5%. Cìlǜsuānnà fāshēng qì zhōng shǐyòng de diànjí yǒu bǎnshì diànjí hé guǎn shì diànjí. Yángjí cáiliào kěyǐ xuǎnyòng tú céng tài diànjí. Hùnhé yǎnghuà wù tú céng tài yángjí, shǐyòng shòumìng zhǎng, cǐ zhǒng tú céng tài yángjí deguò diànwèi yě bǐjiào dī, xī lǜ diànliú xiàolǜ gāo, jiénéng xiàoguǒ hǎo. Baoji Highstar Titanium Metal tígōng de yǒngchí xiāodú yòng tài yángjí shǐyòng xiàolǜ gāo, shǐyòng shòumìng zhǎng. Hái néng yìngyòng yú yǐxià tèshū de gōng kuàng tiáojiàn: Qù yǎnghuà wù guòchéng (lìrú suān xǐ) gāo sùdù yùnxíng de diànjiězhì diànjí fǎn xiàng zhēnduì shàngshù yìngyòng tiáojiàn, wǒmen gōngsī kāifāle fēicháng shìhé shǐyòng de yángjí chǎnpǐn, yǐ néng dádào tígāo yán de shǐyòng xiàolǜ hé yáncháng yángjí shǐyòng shòumìng de xiàoguǒ, zhǔyào chǎnpǐn rúxià: Liǎo jīnshǔ yǎnghuà wù céng tài yángjí yī bó yǎnghuà wù tú céng tài yángjí Baoji Highstar Titanium Metal zhìlì yú diàn huàxué diànjí cáiliào de yánfā yǔ shēngchǎn, duōnián lái, bùduàn kāifā chū de xīn lǐngyù diànjí chǎnpǐn. Huānyíng gōngchǎng cānguān. 展开 492 / 5,000 翻译结果 Customized anode plates for various types of electrolyzed water ruthenium-iridium coating swimming pool disinfection

Can titanium be an anode?


The titanium electrode single piece  we provide to customers, some pictures are as follows, please refer to:

titanium anode plate ruthenium-iridium-coated titanium electrodes

MMO coating process

Titanium anode for swimming pool disinfection

Can titanium be an anode?

Any inquiry of Titanium Electrode for Intex Saltwater System,please contact us:

Titanium

Email: anber@bjhighstar.com

Website: www.bjhighstar.com

WhatsApp:86 15034001015