The principle of making sodium hypochlorite by electrode method is to use non-diaphragm electrolysis to generate sodium hypochlorite through homogeneous secondary chemical reaction. The reaction principle of the anode is to electrolyze sodium chloride (in the form of a tablet) put into the swimming pool. During electrolysis, sodium hypochlorite is formed. A suitable salt concentration is 2%-5%. Electrodes used in sodium hypochlorite generators include plate electrodes and tube electrodes.

Dìngzhì gè lèi diànjiě shuǐ liǎo yī tú céng yóuyǒngchí xiāodú yòng yángjí bǎn diànjí fǎ zhìzào cìlǜsuānnà yuánlǐ shì cǎiyòng wú gémó diànjiě, tōngguò jūn xiāng cì jí huàxué fǎnyìng shēngchéng cìlǜsuānnà. Yángjí de fǎnyìng yuánlǐ shì duì tóurù yóuyǒngchí zhōng de lǜ huà nà (yào piàn zhuàng) jìnxíng diànjiě. Zài diànjiě guòchéng zhōng, xíngchéngle cìlǜsuānnà. Héshì de hán yán nóngdù wèi 2%-5%. Cìlǜsuānnà fāshēng qì zhōng shǐyòng de diànjí yǒu bǎnshì diànjí hé guǎn shì diànjí. Yángjí cáiliào kěyǐ xuǎnyòng tú céng tài diànjí. Hùnhé yǎnghuà wù tú céng tài yángjí, shǐyòng shòumìng zhǎng, cǐ zhǒng tú céng tài yángjí deguò diànwèi yě bǐjiào dī, xī lǜ diànliú xiàolǜ gāo, jiénéng xiàoguǒ hǎo. Baoji Highstar Titanium Metal tígōng de yǒngchí xiāodú yòng tài yángjí shǐyòng xiàolǜ gāo, shǐyòng shòumìng zhǎng. Hái néng yìngyòng yú yǐxià tèshū de gōng kuàng tiáojiàn: Qù yǎnghuà wù guòchéng (lìrú suān xǐ) gāo sùdù yùnxíng de diànjiězhì diànjí fǎn xiàng zhēnduì shàngshù yìngyòng tiáojiàn, wǒmen gōngsī kāifāle fēicháng shìhé shǐyòng de yángjí chǎnpǐn, yǐ néng dádào tígāo yán de shǐyòng xiàolǜ hé yáncháng yángjí shǐyòng shòumìng de xiàoguǒ, zhǔyào chǎnpǐn rúxià: Liǎo jīnshǔ yǎnghuà wù céng tài yángjí yī bó yǎnghuà wù tú céng tài yángjí Baoji Highstar Titanium Metal zhìlì yú diàn huàxué diànjí cáiliào de yánfā yǔ shēngchǎn, duōnián lái, bùduàn kāifā chū de xīn lǐngyù diànjí chǎnpǐn. Huānyíng gōngchǎng cānguān. 展开 492 / 5,000 翻译结果 Customized anode plates for various types of electrolyzed water ruthenium-iridium coating swimming pool disinfection

Coated titanium electrodes can be selected as anode materials. The mixed oxide coated titanium anode has a long service life, the overpotential of this coated titanium anode is also relatively low, the chlorine evolution current efficiency is high, and the energy saving effect is good.

The titanium anode for swimming pool disinfection provided by Baoji Highstar Titanium Metal has high efficiency and long service life. It can also be applied to the following special working conditions:

Deoxidation process (eg pickling)
Electrolyte for high speed operation
Electrode reverse

In view of the above application conditions, our company has developed very suitable anode products to achieve the effect of improving the use efficiency of salt and prolonging the service life of anodes. The main products are as follows:

Ruthenium metal oxide layer titanium anode


Iridium platinum oxide coated titanium anode

Baoji Highstar Titanium Metal is committed to the research and development and production of electrochemical electrode materials. Over the years, it has continuously developed new field electrode products. Welcome to visit the factory.