หลักการของวิธีการอิเล็กโทรดสำหรับการผลิตโซเดียมไฮโปคลอไรต์คือการผลิตโซเดียมไฮโปคลอไรต์โดยปฏิกิริยาทางเคมีทุติยภูมิที่เป็นเนื้อเดียวกันโดยใช้อิเล็กโทรกะไมต์อิเล็กโทรไลต์หลักการของปฏิกิริยาของขั้วบวกคือ โซเดียมที่ใช้ในเครื่องกำเนิดไฟฟ้าโซเดียมไฮโปคลอไรต์คือแผ่นอิเล็กโทรดและอิเล็กโทรดแบบท่อ

Ru-Ir Coated titanium mesh plate sample completed -Baoji Highstar Titanium Metal titanium anode Baoji Highstar Titanium Metal Mmo titanium anode custom board shipped today - Baoji Highstar Titanium Metal